Търговско право

За търговските правоотношения намират проложение специалните норми на търговското право т. е. те имат предимство пред нормите на гражданското право (ГП). Нормите на ГП намират приложение търговските правоотношения, само когато липсват специални търговско-правни норми, заложени в ТП. Главни изтчоници на търговското право в българското законодателство са:
a) Конституцията на Република България;
б) закони:
- Търговски закон;
- Закон за защита на конкуренцията;
- Закон за банките и кредитното дело;
в) подзаконови нормативни актове, наредбите за
- търговете;
- оценка на обектите, подлагани на приватизация;
г) Закон за задълженията и договорите (ЗЗД);
е) Граждански–процесуален кодекс;
й) международни актове, които уреждат търговско-правна материя. След ратификацията им те стават част от вътрешното ни законодателство;
з) конвенции:
- Женевска конвенция за менителницата и чека;
- Виенска конвенция за международната продажба на стоки.