Правни услуги

Наследствено и семейно право:

В областта на наследственото право:

 • Установяване кръга от наследници при наследяване по закон и при наследяване по завещание
 • Приемане и отказ от наследство и свързаните с това последици
 • Консултации при изготвяне на саморъчно и нотариално завещание, запазена и разполагаема част от наследството, с която наследодателя не може да се разпорежда с безвъзмездни сделки
 • Обявяване на саморъчно завещание
 • Делба на наследство

 

В областта на семейното право:

 • Консултации по повод на брак и уреждане на имуществените отношения във връзка с трите режима по семейния кодекс: разделност на имуществото, съпружеска имуществена общност и договорен режим (брачен договор)
 • Изготвяне на предбрачен договор, брачен договор при вече сключен брак, както и измененията на същите
 • Развод по взаимно съгласие, изготвяне на документите и приключване на делото в едно съдебно заседание
 • Консултации по семейно-правни въпроси във връзка с  издръжка на дете, когато няма сключен граждански брак, настойничество и попечителство

Търговско право:

 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества
 • Регистрация на дружества чрез непарична вноска (апорт) на недвижим имот, движими вещи, търговско предприятие, търговскa маркa и други.
 • Промени, преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне
 • Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите
 • Изготвяне на различни видове търговски договори
 • Сделки с търговски предприятия